Dropwizard – part1

1. Mục đích

Sử dụng Dropwizard để xây dựng Rest application đơn giản.

2. Dropwizard là gì

Trích từ trang chủ của Dropwozard

https://www.dropwizard.io/1.3.11/docs/getting-started.html

Dropwizard straddles the line between being a library and a framework. Its goal is to provide performant, reliable implementations of everything a production-ready web application needs. Because this functionality is extracted into a reusable library, your application remains lean and focused, reducing both time-to-market and maintenance burdens.

3. Môi trường

  • OS: macOS High Sierra 10.13.4
  • Eclipse: Eclipse Java EE IDE for Web Developers 2018-09 (4.9.0)
  • Java: 1.8.0_181
  • Dropwizard: 1.3.11
  • Gradle: 4.10.2

4. Dependency

Thêm dependency vào build.gradle của gradle project.

5. Class Configuration

Dropwizard mô tả các thông tin config vào một file định dạng YAML(nếu loại file không phải là .yml hoặc .yaml, Dropwizard sẽ nhận định là file json để phân tích). Vì vậy class Confgiguration sẽ đọc các giá trị trong file YAML.

dropwizard.yml

DropwizardConfiguration.java

6. Class Resource

Các URI sẽ được map với các file resource.

DropwizardResource.java

7. Class Application

Class application là entry point của Dropwizard. Method main của java sẽ được viết tại class application.

DropwizardApplication.java

8. Run Application

Run main() trong DropwizardApplication với arguments “server dropwizard.yml”

9. Operation Test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *